Det Frivillige Skyttervesen

Som gammel HV-mann kjenner jeg ganske godt til Det Frivillige Skyttervesen, som ofte forkortes til DFS. Heimevernet (HV) og DFS har opp gjennom mange år, hatt et godt og tett samarbeid – til felles beste for begge organisasjoner. Norge har en lang tradisjon med lokale skytebaner, skytterlag og skytterhus. Dette henger først og fremst sammen med vår kultur og tradisjoner, knyttet til jakt av vilt – som vi har drevet med siden tidenes morgen. Men den direkte årsaken til at DFS ble stiftet, har faktisk med Norges forsvarsevne å gjøre. Jeg har ikke tall på hvor mange lokale skytteranlegg, som jeg gjennom mitt arbeid i HV har besøkt. Under de lokale HV-øvelsene, ble skytebaner brukt til militær skyting med datidens AG-3 gevær. Men også skytterhusene ble brukt, til stab- og støttefunksjoner. Jeg er nå i full gang med å beskrive, hvordan samarbeidet mellom DFS og HV har fungert i mange år. Dette er noe av det vi nå skal se litt nærmere på, og ikke minst historien til DFS.

Det Frivillige Skyttervesen
Det Frivillige Skyttervesen

Norges største organisasjon for skytesport

Målgruppen for DFS er skyttere som skyter med grov- og finkalibret rifle, DFS er et sportsforbund for slike skyttere, og ble opprettet av Stortinget i 1892. Allerede i 1893 fikk de sin egen formålsparagraf, som i hovedtrekk går ut på å fremme gode skyteferdigheter – samt jobbe for en god våpenkultur. Desentralisering av skytebaner, som skal komme både Forsvaret og samfunnet forøvrig til gode – er også en viktig del av deres formålsparagraf.

Landsskytterstevnet

Dette er DFS sitt største arrangement, noe som kanskje sier seg selv – all den tid det ikke finnes noe større skytterstevne i landet vårt. Landsskytterstevnet er NM innen disiplinene feltskyting, baneskyting, skogsløp, stangskyting og felthurtigskyting. Den eneste disiplinen som ikke er en del av det store landsstevnet, er NM i skifeltskyting – som naturlig nok avholdes om vinteren.DFS arrangerer også skyteskoler for nybegynnere, over hele landet.

Nordisk mesterskap

Nordisk mesterskap

Etter landsskytterstevnet kommer Nordisk mesterskap, dette er et årlig stevne som vekselvis arrangeres av DFS, Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) og DGI Skyting i Danmark. Begge disse forbundene, er søsterorganisasjoner av DFS.Disiplinene det konkurreres i under Nordisk mesterskap, er baneskyting, felt og felthurtig.

Styrking av Norges forsvarsevne

Det var dette som var den direkte årsaken, da skytterlagene i Folkevæpningssamlagene og Centralforeningen – bestemte seg for å samles i èn og samme organisasjon. DFS ble altså opprettet med det for øyet, å styrke Norges forsvarsevne – gjennom å gi folket moderne våpen og skyte opplæring.Om dette hadde en direkte sammenheng med den nært forestående løsrivelsen fra Sverige, sier ikke historien noen ting om.

Organisering

Landet er delt inn i ni landsdelskretser, som igjen består av 48 skyttersamlag – og cirka 850 skytterlag. Det totale medlemstallet ligger i underkant av 140 000 skyttere. Skyttertinget er DFS høyeste myndighet, og dette sammenkalles på Landsskytterstevnet hvert år. I Skyttertinget sitter det representanter fra hel landet, og Forsvarsdepartementet har også en representant i tinget.Navn på kretser i DFS: Nord-Norge krets, Trønderkretsen, Mørekretsen, Fjordane krets, Hjordakretsen, Sørlandskretsen og Opplandskretsen.Jeg skal ta mer om DVS i min neste artikkel og emnet.

© 2021 os-skyttarlag